2013. augusztus 24., szombat

Hermész Triszmegisztosz

Hermész Triszmegisztosz


Tabula Smaragdina
The Emerald Tablet (Smaragdine Table) of Hermes Trismegistus
1 . Verum, sine mendatio, certum et verissimum.  
 Való, hazugság nélkül, biztos és igaz.  
2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unis.  
Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van, és ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, így érted meg az egy varázslatát.  
3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unis: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione.  
És ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.  
4. Pater eiust est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est. 
Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.  
5. Pater omnis thelesmi totius mundi est hic.  
Ő a theleszma, az egész világ nemzője.  
6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram.  
Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.  
7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, sauviter, cum magno ingenio.  
Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel.  
8. Ascendit a terra in coleum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas.  
A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ felett így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.  
9. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.  
Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.  
10. Sic mundus cratus est.  
A világot így teremtették.  
11. Hic adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic. 
Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.  
12. taque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi.  
Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.  
13. Completum est quod dixi de operatio solis.  
Amit a Nap műveletiről mondtam, befejeztem.

A tábla története
„A Smaragdtábla vagy Tabula smaragdina egy ókori ezoterikus irat, a hermetikus filozófia „alapokmánya”, amelyet Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítanak. A középkorban nagy hatást gyakorolt az alkímiára.
A táblát a hagyomány szerint egy egyiptomi sírban találták Hermész Triszmegisztosz múmiája mellett. Maga a tábla elveszett, csak a tartalmát ismerjük hellenisztikus forrásokból. Valószínűleg a Kr. e. VI. században keletkezett.
Csupán latin nyelven maradt fenn, ám egyesek szerint eredetileg görög nyelven fogalmazták. A szöveg szerint a szerzője a gnosztikus és alexandriai írók által jól ismert Hermész Triszmegisztosz. Egyesek a vízözön utáni időkre teszik a keletkezését, de azt nem pontosítják, hogy a i. e. 8000-es vagy a i. e. 12000-es un. vízözönre gondolnak.


A szöveg magyarázata:

A szöveg arra ad útmutatást, hogy az ember hogyan használja a rendelkezésére álló mágikus erőket.
A szöveg lényegi gondolata az, hogy tulajdonképpen minden azonos és minden Egy-ből keletkezett; minden gondolatnak és minden természeti dolognak ugyan az a forrása, ha átvitellel is. Felvázolta a művelet (théleszma) teóriáját, amely a mai ismeretelméletnek felel meg. A tudás, szenvedély által meg kell különböztetni a dolgokat egymástól. A théleszmán keresztül az ember olyan hatalomra tesz szert, mellyel képessé válik megfogni a megfoghatatlant és átjárni a nehéz tárgyakon, sőt képessé válik kilépni a háromdimenziós térből. A világ így teremtődött önmagából, az Egyetlen és Minden Létezőből. Ez a "Nap művelete". Ez egyformán jelenti központi csillagunkat, de a Világegyetem központi magvát is.
Paracelsus szerint 13 mondat az univerzális recept, mely segítségével a dolgok természetes vagy tökéletes állapotba helyezhetők; akár ásványi anyagokról, földi, növényi, állati vagy szellemi dolgokról van szó, nincs különbség. Minden létezőre alkalmazható transz mutáció (átváltozás), amellyel az a tökéletesség állapotába juthat; a belső kémia analitikus módszere.
A Smaragdtábla kimondja, hogy amint a Nap sugárzása meleggel, fénnyel és élettel tölti be a Földet, ugyanilyen sugárzást az ember magában is létrehozhat. Ezt a műveletet nevezték később alkímiának, vagy aranycsinálásnak. Utóbbi nevet azért kapta, mert az arany a Napnak megfelelő fém, s amikor az ember a Titkot megértve birtokába jut a teremtő energiának, Nappá, azaz arannyá változik. Egyes alkimisták szerint ez a módszer az Atlantiszban alkalmazott anyagtechnológia felélesztése. A szöveget ugyanakkor nem vagyunk képesek mai tudásunk szerint tökéletesen értelmezni, mert a benne található analógiák olyan sokértelműek és bonyolultak, hogy a megfelelő kulcsok nélkül az értelmezése lehetetlenné válik. Ilyenkor kell használnunk meditatív technikákat, intuitív tudásunkat. Mivel a szöveggel együtt nem hagyták ránk a kulcsokat, ezért a valódi jelentése individuális szintre korlátozódik, ami jelen esetben annyit tesz, hogy mindenki máshogyan értelmezi, fejti meg a szöveget. Attól függ az értelmezés tehát, hogy az egyén milyen ismeretekkel rendelkezik.”

„A Tabula Smaragdina
Latin nyelven maradt fenn. Egyesek szerint görög szövege is volt, de elveszett. Mások szerint a Tabula Smaragdinát eredetileg is latinul fogalmazták. Ennek a feltevésnek a szövegben levő görög szavak ellentmondanak. A Tabula Smaragdina tizenhárom mondat. Szerzője a szöveg szerint HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ (háromszor legnagyobb Hermész). Hermész nevét a gnosztikus és alexandriai iratok jól ismerik. A legvalószínűbb hipotézis, hogy egyiptomi származású ember volt, bár a név nem személynév, hanem úgynevezett beavatási fokozat.”
Csak egy hibát találtam a wikiben: Lehet, hogy Toth volt, de Toth nem csak az egyiptomi leviták magas kasztja, tisztelete Egyiptomban már sok száz évvel korábban kimutatható mint ahogy a beavatási szertartások léte is!
Ma úgy mondanánk, hogy mester volt. Kora bizonytalan. Vannak, akik keletkezését az özönvíz után az első generáció idejére teszik, de nem tudni, hogy Kr. e. 8000-ben, vagy Kr. e. 12000-ben történt özönvízre gondolnak-e. HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ tekintélye igen nagy volt. Felőle még az egyházatyák is különös tisztelettel beszélnek.
Az alexandriai korból HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ neve alatt egész sereg, főként dialogizált értekezés maradt fenn. A gyűjtemény általában a Corpus Hermeticum neve alatt ismeretes. Ezek az értekezések ha töredékesek is világosan jelzik, hogy valamely beavatás oktató művei. Túlnyomó részük inkább kései gnosztikus iratnak látszik, könnyen feltételezhető, hogy itt nem magáról Hermész személyes tanításáról, inkább a hermetikus hagyományba való beavatásról van szó. A Corpus Hermeticumban csak néhány mű van, amely a konvencionális katekizmus stílusnál magasabb nyelvet használ, s e művek gondolatainak folyamatos jelenléte különböző szerzőknél úgyszólván a mai napig követhető. Ezek az értekezések, főként a negyedik (az úgynevezett szent beszéd) és a tizenhatodik (Ammonhoz), a többitől már tömörségüknél fogva is különböznek, sok tekintetben a gnózist, az orfikát, a Kabalát és az egyiptomi hagyományt kötik össze, ma már meg nem állapítható módon szintetikusan, vagy mindössze szinkretikusan. Gondolataik az egyházatyák műveit is át- meg áthatják, ORIGENÉSZét és ALEXANDRIAI KELEMENét éppen úgy, mint NIZZAI és NAZZIÁNZI GERGELYét, DIONÜSZOSZ AREOPAGITÁét és MAXIMUS CONFESSORét. Később e gondolatok az alkímián kívül a középkori misztikusoknál élnek tovább. BÖHME, SAINT-MARTIN, OETINGER, SCEUS, BAADER, MOLITOR gondolatvilága egész SZOLOVJEVig, BERGYAJEVig és BULGAKOVig a legkönnyebben innen érthető.
A hermetikus művek a hellenisztikus Alexandriából kelet felé is elterjedtek, és Európába bizonyos megfogalmazások az araboktól kerültek át. Vannak, akik az egész alkímiát arab eredetűnek mondják. Ez a feltevés ilyen mereven egészen biztosan hamis. A hermetika olyan hagyomány, amelyen amíg a középkorban Európába került, sok iskola dolgozott. Abban az alakjában például, ahogy PARACELSUSnál, vagy BÖHMÉnéI felmerül, az eredeti egyiptomi és későbbi görög orfikus, püthagoreus és kabalista és arab elemeket megkülönböztetni már teljesen lehetetlen. Olyan formájában pedig, ahogy SAINT-MARTIN után jelenik meg, az egész őskori hagyománynak csaknem tudatos egyesítési kísérlete.
A Tabula Smaragdina mondanivalója a következő. Ha az ember az Egy varázslatának műveletét végre akarja hajtani, műveletéhez az, ami lent van és ami fent van, egymásnak megfelel. Mert ahogy minden dolog az Egy gondolatából származik, úgy a természetben is – átvitellel ugyan, de minden az Egyből keletkezett.
Hogyan származott és hogyan keletkezett? Nemzője a Nap. Anyja a Hold. Méhében a Levegő hordozta és a Föld táplálta. Mert ô (a théleszma) az egész világ nemzője. Ereje a legmagasabb fokra akkor lép, ha a földre ér és onnan visszafordul. Ez pedig a művelet teóriája, mondjuk, ez volt az ismeretelmélet.
Most következik a gyakorlati útbaigazítás. Mit kell tenni? A tüzeset a földtől és a könnyűt a nehéztől el kell választani. Az elválasztásban a tudás éppen olyan fontos, mint a szenvedély.
Megkülönböztetni és megkülönböztetni. Ez a legfontosabb.
E művelet közepette (a théleszma) fölemelkedik, aztán leszáll, hogy a felső és az alsó erőket is magába szívja. Ilyen módon az ember a dolgok fölött levő hatalmat elnyeri. A sötétség pedig eloszlik. Az ember oly hatalom birtokába jut, amely a légneműt is megfoghatóvá és legyőzhetővé teszi, a nehéz anyagot pedig áthatja.
A világot ilyen módon teremtették és ez az átvitel módja is. Mindez tulajdonképpen nem egyéb, mint a Nap művelete.
PARACELSUS a Tabula Smaragdinához azt a megjegyzést fűzi, hogy a tizenhárom mondat az az univerzális recept, amely szerint a dolgok természetes, vagy tökéletes állapotukba helyezhetők. Különbség a földi, ásványi, növényi, állati, lelki, szellemi körök között nincs, mindegyikre egyaránt alkalmazható. ...
Amit tehát a Tabula Smaragdina tanít, az a belső chemia analitikus módszere. Egyfajta beavatás, amely szerint az ember a dolgokat, de elsősorban önmagát, mint Paracelsus mondja, a tökéletesség állapotába helyezheti. Olyan transzmutáció (átváltozás), amely minden létezőre alkalmazható. ...
A Tabula Smaragdina azt mondja, hogy ugyanazt a sugárzó, életfakasztó meleg világosságot, amellyel a Nap a természetet elárasztja, az ember önmagában megvalósíthatja és azt a sugárzást életének tartalmává teheti. De ugyanezzel a sugárzással a dolgokat is áthathatja. Ez a művelet az, amit később alkímiának neveztek el. Aranycsinálásnak azért mondják, mert az arany a Napnak megfelelő fém és amikor az ember önmagát fénnyel és meleggel itatja át, önmagát Nappá, vagyis arannyá változtatja. ...”
Hamvas Béla: Tabula Smaragdina (1947–1950), Mágia szutra (1950), Életünk könyvek, 1994
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/alkem/hermesz2.html

"Thot (Hermész Triszmegisztosz) mindennek az alapja volt, a történelem mitológiai homályában elveszett ősi „istenek” egyike, egy „Égi Örző”, akit minden antik kultúrában ismertek, még ha különböző néven is. Thot személye legmélyebben az egyiptomi nép emlékezetébe vésődött bele, ahol a papok „a tudás és a bölcsesség istene” –ként tisztelték és hódoltak neki.

Thoth első ábrázolásai egyiptomi rajzok, ahol íbiszfejjel mutatják őt. Széles férfias vállal és madárfejjel. Kezében legtöbbször az ANKH, mely az örökkévalóság szimbóluma.
Thoth spirituális jellegű, részben önéletrajzi munkáját (smaragdtáblák) alapul véve kiderül, hogy atlantiszi származású. Számos alkimista és hermetikus szöveg szerzője, állítólag az ő múmiájának kezében találták meg egykor a híres Tabula smaragdinát (Smaragdtábla), amely az alkímia egyik alapszövegének számít.

A hermetikus tudás az egyiptomi gnosztikusok, a katharok, manicheusok, bogumilok, később az IGAZI kereszténység alapját jelentette, amit gyűlölt és kiírtott a hamis kereszténység: a katolicizmus és Róma, a katolikusok.

A hermetikus tudás viszont nem teljesen veszett el: kezdetben a gnosztikusok, később a hermetikus tanok tudósai (Giordano Bruno, Tommaso Campanella) továbbvitték, majd titkos társaságok őrizték és a mai napig az egyiptomi asztrális mágiát használják.....
http://www.VilagHelyzete.com/
A szabadkőművesség és az Illuminati jelenleg is hordozza és őrzi az egykori istenek tudását !
Szimbólumaik mindenütt jelen vannak, teljes városok felépítésénél figyelembe vették a hermetikus mágia elveit (Párizs, Washington...)
"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése